Highlights fra KS-møde 3. april

På kredsstyrelsesmødet onsdag d. 3. april evaluerede kredsstyrelsen både årets generalforsamling og den netop overståede Medlemsweekend. Der var særligt positive tilbagemeldinger på Keld Skovmands foredrag og musikquizzen til Medlemsweekenden, hvor sidstnævnte tiltag nu på andet år har været med til at skabe en fælles fest i kælderen på Frederiksdal. Vi vil gerne have endnu flere deltagere til vores arrangementer, så derfor vil vi inden sommerferien lave en lille medlemsundersøgelse, hvor vi fx gerne vil have input til, hvordan generalforsamlingen evt. kan udvikles i en retning, så flere medlemmer får lyst til at deltage. Derudover vil vi gerne afprøve nye koncepter, så til efteråret vil vi afholde en stor Oktoberfest for vores medlemmer. Det bliver fredag d. 25. oktober, så sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen!
Kryds I Kalenderen Lille
Forslag til en ny budgettildelingsmodel på skoleområdet er netop sendt i høring, og her skal de høringsberettigede parter - herunder Hvidovre Lærerforening og skolebestyrelserne på Hvidovres folkeskoler - tage stilling til 3 forskellige forslag med varierende grundbeløb og tildeling efter elevantal (som i den nuværende model) hhv. efter klasseantal. Kredsstyrelsen diskuterede de forskellige forslag (og disses konsekvenser for skolerne) som input til vores høringssvar.
Billedresultat for arbejdstid lærere folkeskolen
Udadreagerende elever er en arbejdsmiljømæssig udfordring på mange skoler, så under TR-timen drøftede kredsstyrelsen, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe vores medlemmer, når de bliver udsat for vold eller trusler om vold, og når der skal udfyldes arbejdsskadeanmeldelser eller magtanvendelsesskemaer, samt hvordan de forskellige skoler arbejder med forebyggelse af disse hændelser. Vi talte bl.a. om vigtigheden af at få registreret alle hændelser, og så vil vi på det kommende kredsstyrelsesmøde aftale, hvordan vi kan dele gode eksempler på retningslinjer, der kan virke inspirerende for andre.

 Speuv Udfordr Klasselokaler Slider 2019

Læs hele referatet her