Udmøntningen af budgettet 2019

Udmøntningen af budgettet for 2019

Budgettet for 2019 er for længst vedtaget. Med en række besparelser. Blandt andet en besparelse på skolelederne på 4,6 mio. kr. svarende til 7,2 stillinger. Det har jeg tidligere omtalt i et Nyhedsbrev fra november.

Nu kunne man så tro, at en besparelse på skolelederne betød en besparelse på skolelederne. Det gør det ikke, når besparelsen skal udmøntes. Der forbliver det samme antal skoleledere som hidtil. Hvordan udmøntes besparelsen så? Det gør den ved, at skolelederne overtager en- kelte opgaver fra lærerne. Det kan være skemalægning, vikardækning, vejledning, koordinering eller undervisning – for eksempel vikartimer. Hvad betyder det så? Det betyder, at der i stedet for færre ledere bliver færre lærere. Besparelsen svarer til 9 lærerstillinger. Det betyder måske også, at de opgaver som lederne nu overtager, om et par år kan lægges tilbage til lærerne, så lederbesparelsen er helt væk. Og endelig betyder det, at udførelsen af opgaverne bliver dyrere. Forskellen mellem en gennemsnitlig lærerløn og en gennemsnitlig lederløn (afdelings- leder/viceinspektør) er på 79 kr. pr time. Det vil sige, at f. eks. en opgave som vikardækning, der kan tage 200 timer om året, bliver 15.800 kr. dyrere at udføre. Hvis alle 7,2 lederstillinger, der skal spares, spares ved at lederne overtager funktioner, som lærerne har i dag, fordyres disse opgaver med 1,1 mio. kr.

Kan nogen forklare Hvidovre Lærerforening logikken i dette? Er det, hvad der kaldes effektivisering?

 

Ud over lederbesparelsen kommer en rammebesparelse på skolerne på 2 % i 2020 stigende til 3 % i 2021. Det svarer til ca. 10 mio. kr. i 2021 eller 20 stillinger. Sammen med de 9 lærerstillinger, som følger af lederbesparelsen, er det i alt 29 stillinger – eller mere end 3 stillinger pr. skole.

Besparelser af denne størrelsesorden har store konsekvenser. Det mest sandsynlige er, at konsekvenserne rammer de svageste elever. I form af færre støttetimer, holddelingstimer, tolærertimer og reducerede vejledningsfunktioner. Dybt bekymrende. En undersøgelse foretaget af Folkeskolen.dk i deres lærerpanel, og som er offentliggjort i forbindelse med KL’s børnetopmøde i den 31. januar – 1. februar viser, at 76 % af lærerne ikke er uddannelsesmæssigt rustet til at håndtere elever med diagnoser. Og samtidig efterlyser lærerne resursepersoner tæt på hverdagen. Disse tendenser vil desværre nok forstærkes med rammebesparelserne.

 

Det er konstateret, at udgifterne til specialundervisning til elever i tilbud udenfor kommunen forventes at blive 12 mio. kr. større end budgetteret i 2019. For at kompensere for denne udgift foreslås det, at der skal være færre ansatte i gruppeordningerne og der tilføres færre midler til skolens almindelige drift fordi flere elever inkluderes - færre segregeres.

Hvidovre Lærerforening mener ikke, man skal skære på personalet i gruppeordningerne. Det kan betyde, at vi kommer til at henvise endnu flere til tilbud udenfor kommunen. Vi mener også, at den politiske udmelding hele tiden har været, at inklusion ikke er en spareøvelse. Det lægger det nuværende forslag op til. Forslaget lægger op til en personalereduktion i Hvidovre på 14 stillinger.

 

Pas på folkeskolen – her bliver mennesker dannet og uddannet.

 

Billedresultat for dannelse i folkeskolens formålsparagraf