Generalforsamlingsudtalelser

Udtalelser fra Hvidovre Lærerforenings generalforsamling den 14. marts 2019.

Skolernes økonomi

Et bredt flertal i Folketinget har 30. januar indgået en aftale om ændring af folkeskoleloven. Målet med aftalen er, at der skal ”skabes en endnu bedre folkeskole og optimale rammer for både den gode undervisning og det gode børneliv med høj faglighed og trivsel”. Med aftalen følger økonomiske midler.

Vi må desværre konstatere, at det med den økonomiske virkelighed i Hvidovre ser ud til at blive meget vanskeligt at gennemføre forligspartiernes intentioner. På trods af at Hvidovre ligger relativt lavt i udgifter pr. elev i forhold til sammenlignelige kommuner, er det besluttet at spare på folkeskolen.

Det er besluttet, at der spares 4,6 mio. kr. på skoleledere svarende til 7,2 stillinger. Vi må nu konstatere, at besparelsen ikke rammer antallet af skoleledere, men i stedet lærerne. Herved forøges antallet af stillinger, der spares, til ca. 9 stillinger. Samtidig betyder det, at de opgaver der nu skal udføres af ledere i stedet for lærere, bliver ca. 80 kr. dyrere pr. time.

Det er også besluttet, at skolernes ramme beskæres med 2 % i 2020 stigende til 3 % i 2021. Det svarer til ca. 10 mio. kr., eller 20 stillinger, i 2021. Der er ikke fra politisk side peget på, hvilke opgaver der skal fjernes som følge af besparelsen.

Endelig er der et merforbrug på 12 mio. kr. på anbragte elever i tilbud uden for kommunen. Der var umiddelbart lagt op til, at dette merforbrug delvist skulle findes ved at spare på gruppeordninger og den almindelige tildeling til skolerne til inkluderende støtteforanstaltninger. Det må formodes, at dette kan koste op mod 14 stillinger.

Vi har meget svært ved at se, hvordan vi kan leve op til den ændring af folkeskoleloven, der er indgået aftale om. Besparelserne i Hvidovre vil sandsynligvis ramme støtteforanstaltninger til de svageste elever, kreative tiltag som f. eks. musicals, turbohold for de dygtigste og helt generelt svække mulighederne for åben skole.

Vi vil opfordre til, at:

 • den politiske vedtagne lederbesparelse ikke udmøntes som en lærerbesparelse
 • rammebesparelsen i 2020 og 2021 fjernes
 • resurserne til specialgrupperne bibeholdes på det nuværende niveau og inklusionen ikke bliver en spareøvelse
 • de tildelte midler fra aftalen om ændring af folkeskoleloven ubeskåret tilføres skoleområdet

Hvidovre Lærerforening forventer at blive inddraget i udmøntningen af skolernes økonomi og gennemførslen af ændringerne i folkeskoleloven.

 

Paragrategn Og Hammer General Lille

Hvidovre Lærerforening udtaler på generalforsamlingen den 14. marts 2019

Fælles Mål

I juni 2018 udsendte Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening, Skolelederforeningen, Børne- og kulturchefforeningen og Danmarks Lærerforening hæftet Formål og frihed - Fem pejlemærker for Fælles Mål i folkeskolen. Hæftet indeholder anbefalinger vedrørende:  

 • Færre bindinger skal give øget lokal og didaktisk frihed til skolerne
 • Forankring i folkeskolens formål
 • Undervisningens tilrettelæggelse ud fra folkeskoleloven
 • Faglige mål som central didaktisk kategori
 • Styrkelse af den professionelle dømmekraft

For at understøtte dette arbejde lokalt vil alle tillidsrepræsentanter medbringe baggrundsmateriale, oplæg og dialogspørgsmål, som kan bruges i drøftelsen på skolerne, der blandt andet vil lægge op til diskussion af:

 • Hvilke muligheder vi ser i de ændrede rammer?
 • Hvad den øgede frihed betyder for anvendelsen af læringsplatforme?
 • Hvordan vi kan skabe en ny praksis på skolerne?

Som anbefalet i pejlemærkerne og på baggrund af aftalen om Ny Start mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening, forventer vi, at dette bliver drøftet både i Center for Skole og Uddannelse og på de enkelte skoler.

 Besp Folkes Lille