Udtalelser til Børne- og Uddannelsesudvalget

Til Børne- og Uddannelsesudvalget

Udmøntning af besparelsen på skoleledelse.

Vi har læst oplægget til udmøntningen af skolederbesparelsen, som skal behandles på udvalgets møde den 7. oktober.

 Vi mener, at besparelsen skal fjernes ved de kommende budgetforhandlinger. Skoledelsen er under pres, og vi vil gerne have god skoleledelse.

Vi mener til gengæld, at hvis man fastholder besparelsen på skoleledelsen, så er det på skoledelsen, der skal spares.

Oplægget lægger op til, at det er den enkelte skoleleder, der - efter drøftelse i MED og skolebestyrelse - suverænt beslutter, hvordan besparelsen udmøntes. Dermed er det ikke en skolelederbesparelse, men en ekstra rammebesparelse på skolen. Det må man politisk stå ved. Skolelederbesparelsen svarer til en rammebesparelse på ca. 1,5 procent. I så fald vil rammebesparelsen på skolerne blive på 3,5 procent i 2020 og 4,5 procent i 2021.

I sagsfremstillingen henvises til en fælles formulering, der blev udarbejdet i november 2018 mellem kommunen, Hvidovre Lærerforening, BUPL og FOA/PMF. Vi vil understrege, at vi også på det møde, hvor denne fælles formulering blev udarbejdet, fastholdt, at en politisk besluttet ledelsesbesparelse måtte ramme ledelsen. Det vi derefter kunne blive enige om var, at hvis man fastholdt, at der ikke var tale om en besparelse, der nødvendigvis behøvede at ramme ledelsen, så skulle det selvfølgelig drøftes i MED.

Så vores tilslutning er ikke til den foreslåede udmøntning.

Med venlig hilsen

 

Flemming Ernst             Karin V Hansen                              Lonnie Boye Hansen

FTR for DLF                 FTR for BUPL                                FTR for FOA/PMF

 

Budget2016 Hoeringssvar Slider

 

Til Børne og Uddannelsesudvalget

 

Udtalelse om Budget 2020

Det er glædeligt, at aftalen mellem KL og regeringen øger kommunernes muligheder for at prioritere den borgernære velfærd. For Hvidovre betyder det tilsyneladende, at man i 2020 har flere midler til rådighed, end det så ud til, da budgettet for 2019 blev vedtaget.

Da kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2019, vedtog man også besparelser på skoleområdet, der først har virkning fra 2020. Det drejer sig om en rammebesparelse på 2 % i 2020 stigende til 3 % i 2021. I 2021 betyder det en besparelse på ca. 10 mio. kr. Samtidig vedtog man en skolederbesparelse på 4,6 mio. kr.

Vi vil opfordre til, at disse besparelser genovervejes og fjernes. Vi skal give alle Hvidovres elever god og varieret undervisning. Med inddragelse af bevægelse og ud-af-skolen aktiviteter. Når man skærer på skolernes ramme (læs: 2 lærere pr. skole), betyder det, at eleverne får dårligere muligheder.

Med hensyn til lederbesparelsen. Vi konstaterer, at vores ledere er pressede. Vi konstaterer også, at personalet ønsker synlig ledelse. Så overvej beslutningen. Men vi vil også fortsat fremføre, at hvis man fastholder beslutningen, så må det være ledelsen, der reduceres. Ledelsesbesparelsen skal ikke overføres til lærere og pædagoger.

Samtidig vil vi gøre opmærksom på, at det af 3 partier i Folketinget foreslås, at der tilføres en mia. ekstra til folkeskolen. Hvidovres andel af en sådan milliard er ca. 10 mio. kr., altså det samme som rammebesparelsen udmønter. Hvis man fastholder de varslede besparelser på skoleområdet i Hvidovre, vil man altså udhule den tiltænkte (og tiltrængte) økonomiske saltvandsindsprøjtning til skolerne - og dermed mere eller mindre annullere effekten af den.

Vi vil også opfordre udvalget til at indtænke udgifter til ”Helhedsplan for skolerne”. Vi har i høringssvaret til planen foreslået, at man også inddrager arbejdet med skolernes fysiske rammer i helhedsplanen – og de anlægsudgifter, der kan være forbundet med dette.

Endelig vil vi gøre opmærksom på, at Folketinget i foråret vedtog en ændring af folkeskoleloven. Ændringen betød blandt andet, at skoledagen forkortes i indskolingen. Det fremgår af den politiske aftale, at de frigjorte resurser ved omlægningen af skoledagen (59 mio. kr. på landsplan) samt de ekstra tilførte midler (190 mio. kr. på landsplan) skal bruges til kvalitetsforbedringer på den enkelte skole og ikke til besparelser. Vi forventer, at dette overholdes i Hvidovre, så de ekstra midler kommer ud på skolerne.

Vi vil supplere vores udtalelse med nogle tal.

Det fremgår af budgetanalysen for folkeskolen, almendelen, at udgifter pr. elev i Hvidovre ligger næsthøjest i de 6 sammenligningskommuner. Tallene er fra regnskabsåret 2017 og omfatter specialundervisningen. Hvis man til gengæld anvender Indenrigsministeriets Nøgletal om udgiften til almenundervisning pr. elev i 2017, ser tallene sådan ud:

Tårnby

Helsingør

Hvidovre

Ballerup

Glostrup

Rødovre

Gennemsnit

68.154

68.372

70.084

71.167

74.393

79.640

71.209

Gennemsnittet er for de 6 sammenligningskommuner

Personaletal 2018 for Hvidovre Kommune. Her fremgår det, at 84,4 % af lærerstillingerne varetages af læreruddannet personale. Det er et fald på 2 % siden 2014. 10,3 % varetages af lærere med særlige kvalifikationer (ikke-læreruddannet personale) og 5,3 % varetages af timelønnet personale uden læreruddannelse. Ovenstående er omregnet til fuldtidsstillinger.

Vi kan konstatere, at 25 % af nyansættelserne pr. 1. august i år i lærerstillinger, er sket med lærere med særlige kvalifikationer (ikke-læreruddannet personale). Det er beregnet som fuldtidsstillinger.

 

Med budgetvedtagelsen for 2019 blev der lagt op til, at antallet af timelønnede vikarer skulle nedbringes. Det siger ovenstående tal ikke direkte noget om. Et træk på KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) viser imidlertid, at der i de første 6 måneder af 2019 i gennemsnit var ikke-læreruddannede timelønnede vikarer svarende til 27,6 fuldtidsstillinger. I 2018 var tallet for de første 6 måneder 26,6 fuldtidsstillinger. Vi vil foreslå, at vi i samarbejde finder løsninger, der lever op til sidste års budgetvedtagelse.

Hvis vi skal give Hvidovres elever den bedste undervisning, skal vi arbejde for, at en langt større andel af undervisningen varetages af læreruddannet personale. Det gøres ikke gennem besparelser.

 

På vegne af Hvidovre Lærerforening

Flemming Ernst

Kredsformand