Arbejdstid

Arbejdstid 

Vi har i Hvidovre indgået en lokal arbejdstidsaftale, der er gældende fra skoleåret 2021/22. Aftalen bygger på A20 og vores tidligere fælles forståelse. Vi kalder den A2650 – efter Hvidovres postnummer.

Vi vil her nævne et par ting fra aftalen, som er indeholdt i A2650 men ikke i A20:

  • Arbejdstiden fordeles på 205 arbejdsdage.
  • Der skal timetal på alle opgaver på opgaveoversigten, der skønnes at have at omfang på 20 timer eller mere.
  • Tilstedeværelsen med mening, hvilket vil sige, at man skal være på skolen til undervisning og møder.
  • Skolelederen har ansvaret for at sikre at der er tilstrækkelig tid og rum til både individuel- og fælles forberedelse hos den enkelte lærer og med respekt for dennes professionelle råderum.
  • For at sikre gennemskueligheden i opgaveoversigten skal der foreligge funktionsbeskrivelser, der angiver indhold, omfang f.eks. årshjul for de øvrige opgaver. Særligt skal der på hver enkelt skole være tydelige beskrivelser af forventninger til funktionerne som hhv. klasselærer og faglærer.
  • Skolelederen har ansvaret for, at der etableres en lokal struktur for mentorordning for nyuddannede lærere. Strukturen drøftes løbende med tillidsrepræsentanten og kan tilpasses herefter.

 

Arbejdstid 

Følgebrev til A2650

Lokal arbejdstidsaftale gældende fra skoleåret 2021/22

 

Udregn dit tidsforbrug ifm opgaveoversigten

Vi har udarbejdet et simpelt ”miniværktøj”, så du kan få overblik over ”hovedingredienserne” i din opgaveoversigt.

Værktøjet kan f.eks. bruges når man sidder sammen med sin skoleleder og drøfter opgaveoversigten, eller hvis man blot sidder og nørkler med sine tal og vil se, hvad det betyder, når man ændrer på nogle af de tal, der indgår.

Der er udarbejdet to udgaver af regnearket:

Der er et eksempel, hvor der er sat tal ind – og et ”blankt” hvor man kan sætte sine egne tal ind.

Opgaveoversigt, tidsbudget

Opgaveoversigt, tidsbudget, eksempel

Samtaleark for dialogsamtale om opgaveoversigt for kommende skoleår

I begge regneark figurerer nederst en linje benævnt ”kontrol”.

Når de relevante tal er indtastet (og det er tallene i de grå felter), bør kontroltallene hedde 1680 og 0. Hvis man har et andet nettotimetal end de 1680 skal man blot taste dette ind i øverste linje, og så vil det også være dette tal der skal genfindes i kontrollinjen.

Vi håber skemaet kan være dig en hjælp til overblik, hvis du har nogen spørgsmål eller kommentarer er du meget velkommen til at kontakte kredskontoret.

 

 

 

DLF om arbejdstid