Generalforsamling

Torsdag den 16. marts afholdt vi generalforsamling på Risbjergskolen. 

Sæt dog allerede kryds i kalenderen til næste års generalforsamling torsdag d. 14. marts 2024. Nærmere information følger om arrangementet, hold øje med det i din mail fra os.

Forneden finder du referatet fra dette års generalforsamling samt vedtægterne for foreningen.

 

Referat af Hvidovre Lærerforenings generalforsamlingen torsdag den 16. marts 2023 på Risbjergskolen

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og foreslog på kredsstyrelsens vegne Anders Liltorp som dirigent. Anders Liltorp blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dirigenten gav derefter formanden ordet til den mundtlige beretning.

2. Beretning

Formandens mundtlige beretning indeholdt bl.a. følgende temaer:

  • Generationsskifte i kredsstyrelsen
  • A2650 – den kommunale redegørelse
  • ”Sammen om skolen i Hvidovre”
  • Rekruttering, tilknytning, fastholdelse, mentorordninger
  • Skoledistrikter
  • Rammer og vilkår for arbejdslivet

Efter den mundtlige beretning blev både den mundtlige og skriftlige beretning sat til debat  om følgende emner:

  • Presset på lærernes retssikkerhed er i højere grad end tidligere rykket helt ind i klasserummet og udfordrer lærerens praksis. Hvordan ruster vi os til det som faglig organisation?
  • Hvordan kan vi medvirke til, at man i højere grad bliver i stand til at rekruttere og fastholde uddannede lærere?

Kredsstyrelsen fremsatte forslag til udtalelse, der blev enstemmigt vedtaget.

Herefter blev beretningen sat til afstemning. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab

Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

5. Budget og fastsættelse af kredskontingent

Budget og fastsættelse af kredskontingentet blev godkendt.

6. Eventuelt

Formanden takkede dirigenten for at have ledet generalforsamlingen på glimrende vis.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

 

 

Generalforsamlingsvedtagelser/udtalelser:

20202021, 2022

 

Referater fra generalforsamlinger:

 2020, 2021, 2022, 2023

 

 

 

Dlf Logo Cmyk Lys Blaa