A20 / A2650

A20/A2650

Vores lokale arbejdstidsaftale er nu endelig godkendt. Aftalen bygger på A20 og vores tidligere fælles forståelse. Vi kalder den A2650 – efter Hvidovres postnummer. Aftalen kan ses på vores hjemmeside i næste uge. Aftalens hovedindhold præsenteres for ledere, tillidsrepræsentanter og suppleanter på et møde den 29. april.

Jeg vil her nævne et par ting fra aftalen, som er indeholdt i A2650 men ikke i A20:

  • Arbejdstiden fordeles på 205 arbejdsdage.
  • Der skal timetal på alle opgaver på opgaveoversigten, der skønnes at have at omfang på 20 timer eller mere.
  • Tilstedeværelsen med mening, hvilket vil sige, at man skal være på skolen til undervisning og møder.
  • Skolelederen har ansvaret for at sikre at der er tilstrækkelig tid og rum til både individuel- og fælles forberedelse hos den enkelte lærer og med respekt for dennes professionelle råderum.
  • For at sikre gennemskueligheden i opgaveoversigten skal der foreligge funktionsbeskrivelser, der angiver indhold, omfang f.eks. årshjul for de øvrige opgaver. Særligt skal der på hver enkelt skole være tydelige beskrivelser af forventninger til funktionerne som hhv. klasselærer og faglærer.
  • Skolelederen har ansvaret for, at der etableres en lokal struktur for mentorordning for nyuddannede lærere. Strukturen drøftes løbende med tillidsrepræsentanten og kan tilpasses herefter.

Emner

Målgruppe